Эффект дохода

Эффект дохода

Пример нахождения эффекта замены. Пусть функция полезности U=x*y.
Для того, чтобы найти эффект дохода, надо построить новую бюджетную линию, которая проходила бы через точку С и была бы параллельна бюджетной линии I2.

Эффект дохода: X3 — X2
Эффект замещения: X1 — X3
Общий эффект от снижения цены: X1 — X2

Находим значение функции полезности в точке (x1,y1)
u1 = U(x1,y1)
Выражаем y.

Y = u1 / x

Представим уравнение линии бюджета I2 в виде: y = kx + c. Новая бюджетная линия I’2, параллельная I2 будет являться касательной к функции полезности U1. Ее уравнение имеет вид y* = kx + c*, где k = dY(x3)/dx.
Она пересекает функции полезности U1 в точке (x3,y3).

Приравняем dY/dx = k. Для полученного уравнения необходимо будет найти его корни.

Одним из них и будет являться искомое х3.

Таким образом, чтобы найти x3 необходимо:

  1. выразить y из функции полезности;
  2. найти производную по x; dY/dx (см. Как найти производную);
  3. привести уравнение линии бюджета I2 к виду y = kx + c.
  4. найти корни уравнения dY/dx — k = 0 (см. Как найти корни уравнения);
  5. один из корней уравнения будет x3.

Эффект дохода: X3 — X2
Эффект замещения: X1 — X3

Ефект доходу та ефект заміщення

Реакція споживача на зміну цін тих чи інших товарів неоднозначна і, відповідно до теорії корисності, отримала назву «ефекту доходу» і «ефекту заміщення».

У відповідь на зміну реального доходу споживач змінює обсяг споживання різних видів благ залежно від їх оцінки як нормального або нижчої якості. Слід пам’ятати, що зростання доходу стимулює попит на нормальні товари і зменшує попит на товари нижчої якості. Однак споживач, якщо не хоче збільшення споживання подешевшали товарів, може перейти на споживання аналогічних, але більш якісних і дорогих товарів. Ефект доходу викликає в цьому випадку ефект заміщення (субституція).

Ефект доходу — це зміна попиту на товар лише як результат коливання купівельної спроможності грошового доходу, викликаного в свою чергу зміною цін.

Ефект заміщення буде мати місце тоді, коли споживач почне купувати більше товарів, на які знизилися ціни, або замінювати їх товаром, на який ціни постійні або навіть зросли.

Теорія корисності допомагає встановити залежність між ціною товару і його кількістю.

При падінні цін на товари при незмінній величині номінального доходу споживача відбувається збільшення купівельної спроможності даної суми грошей. По суті зниження цін призводить до збільшення реального доходу. У даному випадку збільшення доходів настільки ж реально, як і у випадку підвищення заробітної плати.

Як ми знаємо, гранична корисність на один рубль продукції при максимізації загальної корисності від споживання однакова для всіх продуктів. В цьому випадку ціна продукції відображає її граничну корисність, тобто настає рівновага споживача за незмінної купівельної спроможності грошей, яке отримало назву «надлишок споживача». Сенс цього поняття полягає в наступному: споживач платить за кожну одиницю товару однакову ціну, що дорівнює граничної корисності останньої, найменш цінною для нього одиниці. А це означає, що на кожній одиниці товару, що передує останньому, споживач отримує певну вигоду.

Отже, надлишок споживача — це різниця між тією сумою, яку споживач був би згоден сплатити, і тією сумою, яку він реально сплатив.

Пояснимо ідею надлишку споживача графічно (рис. 6.1 а). Проведемо через точки лінію, що характеризує попит споживача на якийсь товар.

Рис. 6.1. Надлишок споживача

Точка Ру — максимальна ціна, яку споживач може і готовий заплатити за одну одиницю товару. Це гранична ціна товару.

Якби вона вище Рр споживач взагалі не став би купувати товар.

За другу одиницю товару споживач готовий заплатити Р2 (закон спадної корисності) і т. д. Реальна ж ціна товару на ринку Рп. Отже, купуючи першу одиницю товару, споживач отримує споживчий надлишок в розмірі Р{ — Р , купуючи другу одиницю товару, — у розмірі Р, — Рп і т.

д.

На графіку надлишок споживача — це область, обмежена зверху кривою попиту, а знизу — лінією ціни. Чим нижче ціна, тим більша величина надлишку споживача.

Наприклад (див. рис. 6.1 б), якби споживач купував лише одну одиницю товару, то він згоден був би сплатити 80 руб. За другу одиницю споживач заплатив би 60 руб., третю одиницю покупець оцінює в 40 руб., і ця гранична корисність буде визначати ринкову ціну всіх трьох одиниць. Отже, ринкова ціна, сплачена споживачем при купівлі трьох товарів, складе: 40 + 40 + 40 = 120 руб. Якщо ж підсумовувати індивідуальні оцінки граничної корисності кожної з трьох одиниць, то вийшло б: 80 + 60 + 40 = 180 руб. Таким чином, при купівлі трьох одиниць товару надлишок споживача склав: 180 — 120 = 60 руб.

Эффект замещения и эффект дохода

Реакция покупательскогоспроса, вызванного изменением цен покупаемых благ, получила название эффектов замещения и дохода. Эффект дохода — это величина спроса, определяющегося изменением реального дохода, вызванного движением (ростом или снижением) цен. Эффект замещения можно анализировать в двух вариантах: либо как изменение в величине спроса, вызванное движением относительной цены блага при постоянных бюджетных возможностях (и реальном доходе) потребителя (эффект замещения по Слуцкому); либо как изменение в величине спроса, вызванное движением относительной цены блага при постоянном уровне полезности реального дохода потребителя (эффект замещения по Хиксу).

Оба варианта равноценны по методике и практически приемлемы, так как показывают примерно одинаковые изменения в величине спроса, вызванные эффектом замещения (рис. 7.7).

Рис. 7.7 построен с помощью кривых безразличия 1, 2, 3 и кривых бюджетных ограничений KL. Он показывает интересующие нас эффекты дохода и замещения одних благ другими. В частности, на рис. 7.7, а эти эффекты иллюстрируются двумя кривыми безразличия 1 и 2, а также сместившейся бюджетной линией, угол наклона которой определяется соотношением цен благ X и Y (объем закупок блага X изменился вследствие движения (снижения) цен). Наиболее оптимальным оно будет (при полном использовании дохода) в точке E2 где снижение цен вызвало эффект смещения одних благ другими (изменение структуры покупок в пользу подешевевших благ) и более высокий уровень потребления (эффект дохода).

На рис. 7.7, б бюджетная линия, смещаясь вправо, иллюстрирует общий рост платежеспособности. Эффект замещения и эффект дохода здесь могут быть определены в соответствии с тем, в каком направлении и размере менялись цены по оси X. Структура закупок благ X менялась, смещаясь от Х1 к Х2. Эффект замены здесь складывается из смещения от Х1 в сторону Х3, указывая на эффект замещения, а также смещения от Х3 в сторону Х2, указывая на эффект дохода, где при полном использовании имеющихся бюджетных возможностей уровень потребления будет оптимальным и наиболее высоким (точка Е2).

Следует отметить некоторое своеобразие рассмотренных эффектов. Так, например, при росте цены блага эффект замещения всегда имеет отрицательное значение, тогда как величина эффекта дохода зависит от субъективного отношения покупателя к данному благу и может быть различной. Например, эффект дохода всегда отрицателен для нормальных (качественных) благ, поскольку между движением их цены и объемом спроса существует обратная зависимость. Эффект дохода будет положителен, а абсолютная величина эффекта дохода будет выше эффекта замещения лишь по отношению к некачественным потребительским благам (так называемые товары, или блага, Гиффена (Giffengoods)) при растущем реальном доходе потребителей, когда даже при снижающейся цене сокращается объем спроса на данное (неполноценное, некачественное) благо. Ситуация положительного значения эффекта дохода и товара Гиффена исчезает в условиях снижающихся реальных доходов населения, раскупающего любые, даже некачественные, товары, тем более при любых значениях снижения их цены.

Смещение линии бюджетных возможностей вправо вверх происходит в двух случаях: либо когда растут реальные доходы при неизменных ценах; либо когда реальные доходы неизменны, а цены снижаются. При этом каждой сместившейся вправо бюджетной линии соответствует кривая безразличия более высокого уровня. Точка касания этих кривых соответствует покупательскому равновесию, установившемуся на более высоком уровне потребления. Если реальные доходы вновь будут возрастать, равновесие бюджетных возможностей и потребления вновь сместится в сторону более высокого уровня потребления. Это должно быть отмечено новой точкой касания кривых бюджетных возможностей и безразличия, где установилось потребительское равновесие более высокого уровня, и т.д. Все точки, показывающие последовательный рост потребления под влиянием возрастающего реального дохода, соединенные в единую линию, образуют кривую «доход — потребление». Эта зависимость между реальными доходами и потреблением впервые была обоснована и показана графически английским экономистом, нобелевским лауреатом Джоном Хиксом (1904—1989), который назвал ее кривой уровня жизни. Несколько ранее немецкий статистик Эрнст Энгель (1821—1896), изучая структуру бюджетов рабочих семей, уточнил закономерности распределения доходов между такими группами товаров, как пища и одежда, жилище и коммунальные услуги, а также товары и услуги более высокого уровня. Кривая «цена — потребление» — это иллюстрация случаев влияния частичного снижения цен при неизменных доходах (рис. 7.8, а, б).

Если произошло понижение цены лишь одной группы благ, то смещение линии бюджетных ограничений вправо произойдет только вдоль той оси, где они представлены (на оси X). Напомним, что равновесие устанавливается в точке касания двух кривых: бюджетной линии (L) и кривой безразличия (К). На рис. 7.8 видно, что если через все точки равновесия промести соединительную линию, то получим новую кривую под названием «цена — потребление».

Эта кривая, с одной стороны, показывает влияние изменения цен на замещение одного товара другим, а с другой — служит нужным инструментом для определения искомой кривой индивидуального спроса. В данном случае мы получим кривую спроса покупателя благ X , если поместим все точки Y(P) кривой «цена — потребление» в координаты обычного графика с ценами (Р) на вертикальной оси и количеством покупок блага X(Q) — на горизонтальной оси (рис. 7.9). Полученная кривая спроса не только повторяет линию «цена — потребление», но также подтверждает важную особенность закона спроса — убывающую полезность любого блага и обратную зависимость между движением цен и количеством закупок по этой цене.

г) чиновники, которые его собирают

 

7. Ценовая эластичность спроса на товар измеряется чувст­вительностью величины спроса к изменению:

а) цен на другие товары

б) вкусов и предпочтений

В) цены товара

г) дохода потребителей

 

8.

Если коэффициент эластичности спроса по доходу имеет отрицательное значение, то перед нами:

А) низкокачественный товар

б) нормальный товар

в) товар-субститут

г) товар-комплемент

 

9. Если коэффициент перекрестной эластичности спроса имеет отрицательное значение, то два товара, в отношении кото­рых он рассчитывался, являются:

а) низкокачественными

б) нормальными

В) взаимодополняемыми

г) взаимозаменяемыми

 

10. Спрос считается эластичным, если:

а) небольшие изменения в цене приводят к значительным изме­нениям в количестве покупаемой продукции

б) значительные изменения в цене приводят к значительным изменениям в количестве покупаемой продукции

в) небольшие изменения в цене приводят к незначительным из­менениям в количестве покупаемой продукции

г) при любых изменениях в цене количество покупаемой про­дукции остается неизменным

 

11. Предложение считается эластичным, если:

а) при 1%-ном увеличении цепы предложение увеличивается тоже на 1%

б) при 1%-ном увеличении цены предложение увеличивается более чем на 1%

в) увеличение цены не вызывает существенных изменений предложения

г) при 1%-ном увеличении цены предложение сокращается бо­лее чем на 1 %

 

12. В каких из приведенных вариантов суммарная выручка фирмы производителя возрастает:

а) цена увеличивается при неэластичном спросе

б) цена падает при неэластичном спросе

в) цена снижается при неэластичном предложении

Г) цена растет при эластичном спросе

д) Все перечисленные утверждения верны.

 

ТЕСТ (тема №7)

1. Предельная полезность некоторого товара X означает:

А) максимальную полезность при покупке в расчете на единицу товара X

б) приращение общей полезности при покупке дополнительной единицы товара X

в) реакцию покупателей на изменение цены товара X

г) величину, равную общей полезности товара X, деленной на число купленных единиц товара X

 

2. Общая полезность какого-либо блага увеличивается, если предельная полезность:

А) только уменьшается

б) только увеличивается

в) увеличивается или уменьшается, но является величиной от­рицательной

г) увеличивается или уменьшается, но является величиной по­ложительной

 

3. Для максимизации полезности благ потребитель должен так истратить имеющуюся у него сумму денежных средств, что­ бы:

а) предельная полезность каждого потребленного товара была одинаковой

б) общая полезность каждого товара, полученная в расчете на один рубль, была одинаковой

В) предельная полезность каждого товара, полученная в расчете на один рубль, была одинаковой

г) общая полезность, в расчете на единицу товара, была одина­ковой

 

4. Закон убывающей предельной полезности заключается в том, что:

а) полезность, приносимая каждой последующей единицей то­вара, убывает по мере приобретения товаров-заменителей

б) полезность, приносимая каждой последующей единицей то­вара, убывает по мере уменьшения дохода потребителя

д) любая точка, расположенная в пространстве, ограниченном бюджетной линией

В) полезность, приносимая каждой последующей единицей товара, убывает по мере увеличения количества данного потребляемого товара

г) отношение предельных полезностей к ценам приобретаемых товаров убывает для всех данных товаров.

 

5. Если цены MUA/ PA = 0,25 ; MUB/ PB = 16/?; MUC / PC = 28/?, то цены PB и PC:

а) могут принимать любые значения, кратные 5

б) не могут быть вычислены

в) равны 50 руб. и 80 руб. соответственно

Г) равны 40 руб. и 70 руб.

соответственно

 

6. Кривая безразличия — это кривая:

а) все точки которой показывают разное сочетание идентичных наборов товаров

Б) проходящая по касательной с бюджетной линией, указывая «равновесие потребителя»

в) на которой представлены все уровни дохода потребителя

 

7. Предельная норма замещения товара А товаром В означает:

а) сколько единиц товара А потребитель приобретает, когда цена товара В уменьшается на 1 денежную единицу

б) в какой степени увеличивается предельная полезность, если потребление товаров А и В увеличивается на одну единицу

в) сколько единиц товара В потребитель покупает, когда его доход возрастает, а потребление товара А остается прежним

Г) от какого количества единиц товара А потребитель готов отказаться в обмен на получение одной единицы товара В, чтобы общая полезность осталась неизменной

 

8.

Потребительское равновесие на карте безразличия — это:

 

А) любое пересечение бюджетной линии и кривой безразличия

б) любая точка на самой высокой из кривых безразличия

в) та точка, в которой наклон бюджетной линии равен наклону касательной к ней кривой безразличия

г) любая точка, расположенная на бюджетной линии

 

9. Какой из следующих товаров окажет наибольший эффект дохода:

 

а) алкогольные напитки

б) холодильники

в) бензин

Г) жилье

 

10. Какой из следующих товаров покажет наименьший эффект дохода:

 

А) соль

б) мясо

в) картофель

г) клубника

 

ТЕСТ (тема № 8)

 

1. Действие закона убывающей отдачи означает:

а) с увеличением применяемых факторов производства эффект масштаба снижается

б) объем выпуска продукции при отдельных технологиях имеет тенденцию к сокращению

в) с увеличением переменного фактора производства средний продукт (АР) этого фактора увеличивается, достигая своего максиму­ма, а затем снижается

г) с увеличением переменного фактора производства его пре­дельный продукт (MP) уменьшается

 

2. Существующая зависимость между изменениями значе­ний среднего продукта (АР) и предельного продукта (MP) указы­вает на то, что в точке пересечения кривых этих продуктов:


Читайте также:


Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №193

Эффект дохода имеет место в следующем случае:

Удешевление товаров приводит к тому, что потребитель может купить больше данного товара, не сокращая объема приобретения других товаров

Если доходы людей падают, они покупают меньше данного продукта

Объем покупок некоторых товаров сокращается по мере увеличения доходов людей

По мере того, как доходы людей растут, они сберегают увеличивающуюся часть дохода


⇐ Предыдущая86878889909192939495Следующая ⇒


Дата публикования: 2014-11-19; Прочитано: 76 | Нарушение авторского права страницыstudopedia.org — Студопедия.Орг — 2014-2018 год.(0.001 с)…

admin

Добавить комментарий